پیپت پرکن

پیپت

تاریخچه پیپت و پیپت پرکن

برای کشیدن مایعات در آزمایشگاه، از روشها و وسایل متعدی استفاده می گردد که یکی از آنها استفاده از پیپت (Pipette) های شیشه ای و پلاستیکی است. امروزه پیپت ها از پرکاربردترین وسایل آزمایشگاه هستند و تقریبا در همه آزمایشگاه ها استفاده می شوند. تاریخچه استفاده از انواع پیپت پرکن ...
/