ارگونومی

ارگونومی کار با میکروپیپت

مفهوم ارگونومی در میکروپیپت

موضوع ارگونومی در همه جنبه های کاربردی و تحقیقاتی، از ایستگاه های فضایی بین‌المللی گرفته تا کشتی های تحقیقاتی و آزمایشگاه های تحقیقاتی، یکی از مهم ترین فاکتورهاست که در عین حال، بیشترین استعداد خطا را نیز دارا می باشد ...
وزن میکروپپیت

 عوامل تاثیر گذار بر ارگونومی کار با میکروپیپت

در مقالات قبلی در مورد مفهوم ارگونومی در میکروپیپتینگ و طراحی ارگونومیک میکروپیپت مطالبی عنوان شد. در این مقاله در مورد عوامل دیگر تاثیرگذار بر ارگونومی کار با میکروپپیت توضیحاتی ارائه خواهد شد. تناسب میکروپیپت با دست کاربر دسته میکروپیپت ...
عوامل تاثیر گذار بر اوگونومی

عوامل موثر در طراحی ارگونومیک میکروپیپت

در مقالات قبلی در مورد مفهوم ارگونومی در میکروپیپتینگ توضیحاتی ارایه شد. ارگونومی در کار با میکروپپیت علاوه بر اینکه به کاربر و عومل موثر دیگر مرتبط است، در درجه اول به طراحی ارگونومیک میکروپپیت نیز بستگی دارد. آیا تا ...